Klub Sportowy AZS Wratislavia zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Klub Seniora przy AZS Wratislavia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Klub Seniora przy AZS Wratislavia.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-02-28.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-09.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Dziedzic, azs@azswratislavia.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

  Adres

  1. Wrocław
  2. Na Grobli 30-32
  3. 50-421

  Pies asystujący

  1. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
  2. Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

  Wejście do budynku

  1. Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.

  Przestrzeń za wejściem

  1. Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

  Ciągi poziome

  1. Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
  2. Wszystkie korytarze są dostępne.

  Ciągi pionowe

  1. Możesz skorzystać z windy.
  2. Winda

   1. Drzwi windy otwierają się automatycznie
   2. Winda znajduje się w budynku
   3. Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
   4. W windzie są komunikaty głosowe.

  Pomieszczenia

  1. Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach. Zarówno basen, jak i pozostałe sale są przystosowane dla osób poruszających się na wózku.
  2. Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się na każdym piętrze budynku.